Mandala Series IV, 2013

Mandala Series IV_Detail
‘Mandala Series IV’ (detail) 2013
Mandala Series IV_1
‘Mandala Series IV’ 2013
Mandala Series IV_Detail_1
‘Mandala Series IV’ (detail) 2013
Mandala Series IV_Detail_2
‘Mandala Series IV’ (detail) 2013
Mandala Series IV_Detail_3
‘Mandala Series IV’ (detail) 2013
Mandala Series IV
‘Mandala Series IV’ 2013